เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

ภาพกิจกรรม

กิจกรรม Big cleaning day วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2564 โดยการทำความสะอาดสถานที่ทำงาน เก็บขยะ สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายรอบๆ สำนักงานเทศบาล

เมื่อ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 14:16:11 น. | อ่าน 296 ครั้ง

กองช่าง จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวก 2 วันที่ 6 กรกฏาคม 2564 ราย บริษัท เอ็มเค แอนด์ อาร์ คอนกรีต 2021 จำกัด

เมื่อ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 13:30:06 น. | อ่าน 349 ครั้ง

กองช่าง ปฏิบัติงานซ่อมแซมถนนวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เพื่ออำนวยความสะดวกในเดินทางในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านป่าอ้อ

เมื่อ 09 สิงหาคม 2564 เวลา 15:25:50 น. | อ่าน 267 ครั้ง

ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ และร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการดูแลรายบุคคลโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่

เมื่อ 04 สิงหาคม 2564 เวลา 13:43:06 น. | อ่าน 242 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านดู่ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่

เมื่อ 03 สิงหาคม 2564 เวลา 14:21:53 น. | อ่าน 238 ครั้ง

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการคัดกรองโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 ณ สำนักงานเทศบาล

เมื่อ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:04:43 น. | อ่าน 272 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านดู่ ในวันที่ 20 กรกฏาคม 2564 ณ สำนักงานเทศบาล

เมื่อ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:14:52 น. | อ่าน 255 ครั้ง

การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2564 วันที่ 15 กรกฏาคม 2564 ณ เทศบาลตำบลบ้านดู่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุง ส่งเสริมให้ปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนได้อย่างมีประสิทธภาพ

เมื่อ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:10:07 น. | อ่าน 295 ครั้ง

กิจกรรมส่งเสริมสินค้ากลุ่มผู้สูงอายุตำบลบ้านดู่ วันที่ 15 กรกฏาคม 2564 โดยจัดพื้นที่ในตลาดสดเทศบาลเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

เมื่อ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:42:21 น. | อ่าน 245 ครั้ง

สถาบันการศึกษาส่งมอบข้อมูลด้านแหล่งท่องเที่ยวในตำบลบ้านดู่ ในวันที่ 15 กรกฏาคม 2564 เพื่อให้เทศบาลฯ ได้นำไปเผยแพร่ใช้ประโยชน์

เมื่อ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:38:17 น. | อ่าน 233 ครั้ง

กิจกรรมการแยกกำจัดตามประเภทขยะ

เมื่อ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 16:36:33 น. | อ่าน 314 ครั้ง

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ วันที่ 9 กรกฏาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อ 09 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:45:06 น. | อ่าน 240 ครั้ง

โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

เมื่อ 03 กรกฎาคม 2564 เวลา 12:50:30 น. | อ่าน 324 ครั้ง

เทศบาลตำบลบ้านดู่ ร่วมกับ รพสต.บ้านดู่ รพสต.บ้านโป่งพระบาท และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดหน่วยบริการฉีดวัคซีน covid 19 ตำบลบ้านดู่ เพื่อร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน

เมื่อ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 16:04:04 น. | อ่าน 306 ครั้ง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับรู้ถึงลักษณะของโรคและสถานการณ์การระบาดของโรคลัมปีสกิน โรคอุบัติใหม่ในโค – กระบือ ปี 2564

เมื่อ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 15:01:06 น. | อ่าน 259 ครั้ง

© 2023 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น