เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : คิดใหม่ โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาเศรษฐกิจ

กองสาธารณสุขฯ

ข้อมูลบุคลากร

นายทองวาส หมุดนันใจ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวสิรินาตยา วงศ์วาล

พยาบาลวิชาชีพ

นางภินวรรณ อินต๊ะวงศ์

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวกุลธิดา เทพรัตน์

นักวิชาการสุขาภิบาล

ตำแหน่งว่าง

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวสร้อยทิพย์ พุทธปัญญา

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ตำแหน่งว่าง

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ตำแหน่งว่าง

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

นางสาวจิรวรรณ จันทร์ศรี

เจ้าพนักงานธุรการ

© 2022 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน