เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th

นาย องอาจ ม่วงโกสัย

ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : คิดใหม่ โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาเศรษฐกิจ

กองสาธารณสุขฯ

ข้อมูลบุคลากร

นายทองวาส หมุดนันใจ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวสิรินาตยา วงศ์วาล

พยาบาลวิชาชีพ

นางภินวรรณ อินต๊ะวงศ์

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวกุลธิดา เทพรัตน์

นักวิชาการสุขาภิบาล

ตำแหน่งว่าง

นักวิชาการสาธารณสุข

นายวัชรินทร์ เพ็งจันทร์

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

นางสาวสร้อยทิพย์ พุทธปัญญา

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ตำแหน่งว่าง

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

นางสาวจิรวรรณ จันทร์ศรี

เจ้าพนักงานธุรการ

© 2021 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน