เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : คิดใหม่ โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาเศรษฐกิจ

กองคลัง

ข้อมูลบุคลากร

นางอุบล ชัยมงคล

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

นางอุบล ชัยมงคล

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางวันทนา สินธุยะ

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

นางนฤมล เนาว์ชมภู

หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

นายจักรวัฒน์ ติดรักษ์

นักวิชาการคลัง

นางกนกศรี ศิริคำปา

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ตำแหน่งว่าง

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสุนีย์ ยอดสุวรรณ์

นักวิชาการคลัง

นางสาวพีระพรรณ ดอนลาว

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ตำแหน่งว่าง

นายช่างสำรวจ

นางสาวขวัญหทัย ชัยเลิศ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายไชยภัทร นวลขาว

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายธีรเดช เอี่ยมสำองค์

ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

นางสิริปรียา ชิณบุตร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวรุ่งนภา ใจจุมปา

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวกรกนก เลิศอารีกร

เจ้าหน้าที่ทะเบียนและทรัพย์สิน

นายทวีศักดิ์ อัครโชคทรัพย์

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวปราณี กันทะเตียน

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางมยุรา จันทะการ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาธิตา พุ่มพวง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

© 2022 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน