เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : คิดใหม่ โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาเศรษฐกิจ

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้อมูลบุคลากร

นายองอาจ ม่วงโกสัย

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่

นายบุญญพันธ์ พุทธโชติอนันต์

รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่

นายอาทิตย์ เป็กธนู

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นายทองวาส หมุดนันใจ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายวสันต์ วงศ์ดี

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวนันท์นภัส แดงฟู

ผู้อำนวยการกองศึกษา

ตำแหน่งว่าง

ผู้อำนวยการกองคลัง

© 2021 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน