เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : คิดใหม่ โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาเศรษฐกิจ

ผู้บริหาร

ข้อมูลบุคลากร

นายพัฒนพงษ์ โพธิ์เกตุ

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

สายด่วน 0841515678

นางพีระพรรณ ศิริกุล

รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

สายด่วน 0897555773

นายพิทยุตม์ แก้วประภา

รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

สายด่วน 0948682549

นายวาที ยอดบุตร

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

สายด่วน 0818833868

นายณัฐวุฒิ ธนาคำ

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

สายด่วน 0882252327

© 2022 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน