เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : คิดใหม่ โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาเศรษฐกิจ

สำนักปลัดเทศบาล

ข้อมูลบุคลากร

นายอาทิตย์ เป็กธนู

หัวหน้าสำนักปลัด

จ.ส.อ.ณัฐปคัลภ์ ศรีใจ

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

ตำแหน่งว่าง

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ตำแหน่งว่าง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งว่าง

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางเปรมใจ อินทา

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

นายธวัชรินทร์ วงศ์ดาว

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสุภาภรณ์ ทองเพ็ญ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวรุ่งสุรีย์ พลฤทธิ์

นักทรัพยากรบุคคล

ส.ต.อ.เริงชัย แสนทนันชัย

เจ้าพนักงานทะเบียน

นายวัชรินทร์ บั้งเงิน

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายวิโรจน์ แก้วปัน

นักพัฒนาชุมชน

ตำแหน่งว่าง

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวสุจิตรา วงศ์ไชยทะ

นิติกร

นายณัฐพร รัตนเอกวาที

นักจัดงานเทศกิจ

นางสาวธัญญารัตน์ คำภีระ

นักวิชาการเกษตร

นางอภิสรา ประสม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ตำแหน่งว่าง

นิติกร

นายภราดร ใจประการ

เจ้าพนักงานเทศกิจ

นางสาววราพร วรรณพรหม

นักประชาสัมพันธ์

ตำแหน่งว่าง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางเกศรินทร์ ศรีรักษ์

เจ้าพนักงานธุรการ

ตำแหน่งว่าง

เจ้าพนักงานธุรการ

ตำแหน่งว่าง

เจ้าพนักงานเกษตร

© 2021 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน