เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

สำนักปลัดเทศบาล

ข้อมูลบุคลากร

นางสาวบุญญาพร นาคนิล

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

จ.ส.อ.ณัฐปคัลภ์ ศรีใจ

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายคมกฤษ คงมั่น

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นางสาวอารียา วิชาเถิน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวฑิมพิกา โยสุใจ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวรุ่งสุรีย์ พลฤทธิ์

หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่

นางสุภาภรณ์ ทองเพ็ญ

นักจัดการงานทั่วไป

นางเปรมใจ อินทา

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

นายวิโรจน์ แก้วปัน

นักพัฒนาชุมชน

นางเกษธินี กันแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวกิติยา ก้อนใจ

นักทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่งว่าง

นิติกร

นางสาวสุธาสินี ใจแก้ว

นิติกร

ตำแหน่งว่าง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายปณัย เมฆใส

นักประชาสัมพันธ์

ตำแหน่งว่าง

นักวิชาการเกษตร

นายณัฐพร รัตนเอกวาที

นักจัดงานเทศกิจ

นายธวัชรินทร์ วงศ์ดาว

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางเกศรินทร์ ศรีรักษ์

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวนริศรา อุ่นเรือน

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวกมลวรรณ บุญเกิด

เจ้าพนักงานธุรการ

ส.ต.อ.เริงชัย แสนทนันชัย

เจ้าพนักงานทะเบียน

นายภราดร ใจประการ

เจ้าพนักงานเทศกิจ

นายวัชรินทร์ บั้งเงิน

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตำแหน่งว่าง

เจ้าพนักงานธุรการ

ตำแหน่งว่าง

เจ้าพนักงานธุรการ

© 2023 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น