เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : คิดใหม่ โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาเศรษฐกิจ

สำนักปลัดเทศบาล

ข้อมูลบุคลากร

นายอาทิตย์ เป็กธนู

หัวหน้าสำนักปลัด

จ.ส.อ.ณัฐปคัลภ์ ศรีใจ

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

นายคมกฤษ คงมั่น

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นางอภิสรา ประสม

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวฑิมพิกา โยสุใจ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางเปรมใจ อินทา

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

นายธวัชรินทร์ วงศ์ดาว

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสุภาภรณ์ ทองเพ็ญ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวรุ่งสุรีย์ พลฤทธิ์

นักทรัพยากรบุคคล

ส.ต.อ.เริงชัย แสนทนันชัย

เจ้าพนักงานทะเบียน

นายวัชรินทร์ บั้งเงิน

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายวิโรจน์ แก้วปัน

นักพัฒนาชุมชน

นางสาวสุจิตรา วงศ์ไชยทะ

นิติกร

นายณัฐพร รัตนเอกวาที

นักจัดงานเทศกิจ

นางสาวสุธาสินี ใจแก้ว

นิติกร

ตำแหน่งว่าง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวกิติยา ก้อนใจ

นักทรัพยากรบุคคล

นายภราดร ใจประการ

เจ้าพนักงานเทศกิจ

นางเกศรินทร์ ศรีรักษ์

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวนริศรา อุ่นเรือน

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวกมลวรรณ บุญเกิด

เจ้าพนักงานธุรการ

ตำแหน่งว่าง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ตำแหน่งว่าง

นักประชาสัมพันธ์

ตำแหน่งว่าง

เจ้าพนักงานเกษตร

© 2022 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น