เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์
( E-Service )

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ไฟล์ดาวน์โหลด

ITA
OIT องค์กร
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัฒนาชุมชน
เทศบัญญัติ
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานแผนและงบประมาณ
งานสาธารณะสุข
งานกิจการสภาเทศบาล
ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านดู่

เทศบาลตำบลบ้านดู่ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนา
1.1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา
1.2 ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตรแบบครบวงจร
1.3 พัฒนาการจัดระบบแหล่งน้ำ
1.4 พัฒนาผลิตภาพ (Productivity) ลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข็งขันด้านการค้าการลงทุน
1.5 สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน
1.6 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มขีดความสามารถ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม แนวทางการพัฒนา
2.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และขยายการจัดการศึกษาของเทศบาลบ้านดู่
2.2 ส่งเสริมพัฒนาด้านการกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยวของตำบล
2.3 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและระบบการสาธารณสุขเพิ่มขึ้น
2.4 ส่งเสริม สนับสนุน งานด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
2.5 พัฒนาการบริการด้านสวัสดิการสังคมให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง
2.6 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา งานด้านการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม และวินัยชุมชน

3. ยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนา
3.1 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการเพื่ออนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
3.2 พัฒนา ฟื้นฟู แหล่งน้ำและบริหารการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ
3.3 ส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให้อุดมสมบูรณ์ โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์
3.4 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะในชุมชน รวมทั้งสิ่งปฏิกูลและน้ำเสียอย่างเป็นระบบ
3.5 ส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมการสร้างจิตสำนึกของทุกภาคส่วนในชุมชน เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
3.6 ส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์ในชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ให้สวยงาม น่าอยู่อย่างยั่งยืน

4. ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและความสงบ แนวทางการพัฒนา
4.1 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน องค์กร ชุมชน ให้มีความเข้มแข็งในการสร้างเครือข่ายและดำเนินการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.2 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยให้ชุมชนปลอดภัย ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม
4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม
4.4 พัฒนาประสิทธิภาพการเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ และพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนภัย

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ แนวทางการพัฒนา
5.1 เสริมสร้างภาวะผู้นำให้กับฝ่ายการเมือง ผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม
5.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและบริหารจัดการ
5.3 พัฒนา เพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการการเงิน การคลัง และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
5.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการและการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
5.5 พัฒนาช่องทางการสื่อสารเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
5.6 ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์การบริการประชาชนในองค์กร

 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2020-2021 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft