เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์
( E-Service )

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ไฟล์ดาวน์โหลด

ITA
OIT องค์กร
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัฒนาชุมชน
เทศบัญญัติ
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานแผนและงบประมาณ
งานสาธารณะสุข
งานกิจการสภาเทศบาล
ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th
สำนักปลัด
... ยังไม่มีข้อมูลให้ดาวน์โหลด ...
กองคลัง
คำแนะนำการชำระภาษีของเทศบาลตำบลบ้านดู่
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
คู่มือการจัดการขยะ รายงานการตรวจประเมินตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านดู่ปี 62 การออกสำรวจตลาดในพื้นที่ตำบลบ้านดู่
การดูแลสุขภาพเนื่องจากไฟป่า รายงานผลโครงการระบบสุขภาพประชากรวัยทำงานและวัยสูงอายุ (สปสช.) ประจำปี 2562 ประกาศ ทต.บ้านดู่ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ
คำแนะนำ เรื่อง หมอกควัน การอนุรักษ์น้ำ รายงานผลโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพรำวงย้อนยุค (สปสช.) หมู่ที่ 9 ประจำปี 2562
รายงานผลโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพและการออกกำลังกาย (สปสช.) หมู่ที่ 19 ประจำปี 2562 รายงานผลโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเกษตรปลอดภัย ฯ รพ.สต.บ้านโป่งพระบาท (สปสช.) ประจำปี 2562 รายงานผลโครงการอบรมและสาธิตการทำอาหารเพื่อสุขภาพ รร.ผู้สูงอายุ (สปสช.) ประจำปี 2562
รายงานผลโครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ (สปสช.) หมู่ที่ 12 ประจำปี 2562 รายงานผลโครงการอบรมธรรมมะผู้สูงวัยใส่ใจคุณภาพ (สปสช.) หมู่ที่ 2 ประจำปี 2562 รายงานผลโครงการอบรมดูแลสุขภาพในช่องปากของนักเรียนบ้านขัวแคร่ (สปสช.) หมู่ที่ 1 ประจำปี 2562
รายงานผลโครงการอบรมความรู้เรื่องโรคเบาหวาน (สปสช.) หมู่ที่ 15 ประจำปี 2562 รายงานผลโครงการสร้างเสริมสุขภาพดีในโรงเรียนบ้านดู่ (สปสช.) ประจำปี 2562 รายงานผลโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคในชุมชน (สปสช.) ประจำปี 2562
รายงานผลโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุน (สปสช.) ประจำปี 2562 รายงานผลโครงการพัฒนาทักษะสมอง EF (สปสช.) หมู่ที่ 10 ประจำปี 2562 รายงานผลโครงการกีฬาลีลาศออกกำลังกายในกลุ่ม (สปสช.) หมู่ที่ 16 ประจำปี 2562
รายงานผลโครงการป้องกันการเกิดมะเร็ง (สปสช.) หมู่ที่ 4 ประจำปี 2562 รายงานผลโครงการแอโรบิค ลดพุง ลดโรค (สปสช.) หมู่ที่ 12 ประจำปี 2562 รายงานผลโครงการออกกำลังกายรำวงย้อนยุค (สปสช.) หมู่ที่ 13 ประจำปี 2562
รายงานผลโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรค (สปสช.) หมู่ที่ 5 ประจำปี 2562 รายงานผลโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรค (สปสช.) หมู่ที่ 1 ประจำปี 2562 รายงานผลโครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพ (สปสช.) หมู่ที่ 10 ประจำปี 2562
รายงานผลโครงการกินอย่างไรให้ปลอดโรค (สปสช.) หมู่ที่ 17 ประจำปี 2562 รายงานผลโครงการเฝ้าระวังและป้องกันมะเร็งปากมดลูก (สปสช.) หมู่ที่ 19 ประจำปี 2562 รายงานผลโครงการของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 1 - 19 ตำบลบ้านดู่ ประจำปี 2562
รายงานสถานการณ์น้ำเสียในเขตตำบลบ้านดู่ ประจำปี 2562 รายงานผลสรุปผลการประเมินศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ประจำปี 2562 รายงานผลโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปี 2562
รายงานผลโครงการอบรมผู้ประกอบการด้านสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2562 รายงานผลโครงการอบรมคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2562 รายงานผลโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพ ฯ ประจำปี 2562
รายงานผลโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การติดตั้งถังดัดไขมันและบำบัดน้ำเสีย ประจำปี 2562 รายงานผลโครงการสื่อสารรณรงค์เรื่องเอดส์แก่เยาวชนในเขตเทศบาล ประจำปี 2562 รายงานผลโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจำปี 2562
รายงานผลโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 รายงานผลโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 รายงานผลโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะจากต้นทาง ประจำปี 2562
รายงานผลโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2562 รายงานผลโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ประจำปี 2562 รายงานผลโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ประจำปี 2562
รายงานผลโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ประจำปี 2562 รายงานผลโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน ประจำปี 2562 รายงานผลโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉินและบริการประชาชน ประจำปี 2562
รายงานผลโครงการตำบลนมแม่เพื่อพัฒนาการเด็ก ฯ ประจำปี 2562 รายงานผลโครงการตรวจสุขภาพนักเรียนในสังกัดเทศบาล ประจำปี 2562 รายงานการสถานการรณ์น้ำเสียในเขตตำบลบ้านดู่ ปี 2561
รายงานการศึกษาตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านดู่ ปี 2561 รายงานการศึกษาตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านดู่ รายงานน้ำเสีย
การจัดการน้ำเสียชุมชน รายการประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เอกสารในการขอเปิดร้านจำหน่ายอาหารภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านดู่
เวลาในการซื้อขายเครืิ่องดื่มแอลกอฮอล์ และข้อห้าม!! ถังดักไขมัน พรบ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 สาระน่ารู้สำหรับประชาชน
โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟม
กองการศึกษา
แผ่นพับภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียนโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ทต.บ้านดู่ กำหนดการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านป่าซาง)
กำหนดการรับสมัครนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองช่าง
เอกสารประกอบการขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร เอกสารประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารพื้นที่ไม่เกิน 150 ตร.ม. เอกสารประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร(รื้อถอน)
หนังสือตกลง ทำผนัง ฐานราก ร่วมกัน ใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ แบบฟร์อมคำร้องทั่วไป
แบบค าขออนุญาตก่อสร้างแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น หรือปลูกต้นไม้ยืนต้น (สนามบิน) บัญชีรายการเอกสารประกอบคำขอรับใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
คำขอรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร คำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ขอหนังสือรับรองว่ามีสิ่งปลูกสร้าง
งานพัสดุ
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 9)พ.ศ.2553 (มีผลใช้บังคับวันนี้ 27 ตุลาคม 2553)
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2020-2021 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft