เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์
( E-Service )

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ไฟล์ดาวน์โหลด

ITA
OIT องค์กร
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัฒนาชุมชน
เทศบัญญัติ
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานแผนและงบประมาณ
งานสาธารณะสุข
งานกิจการสภาเทศบาล
ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th

ประเภทวิชาการ


  1. นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

  2. นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  4. นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

  5. นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  6. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  7. นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  8. นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  9. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  10. นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  11. นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  12. นักวิชาการพาณิชย์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

  13. นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  14. นักพัฒนาการท่องเที่ยว (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  15. นักวิเทศสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

  16. นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  17. นักวิชาการประมง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  18. นักวิชาการสวนสาธารณะ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  19. นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  20. นักวิชาการสาธาณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  21. พยาบาลวิชาชีพ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  33. นายสัตวแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  32. ทันตแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  31. เภสัชกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  30. นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  29. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  28. นักเทคนิคการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  27. นักโภชนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  26. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  25. นักวิชาการสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  24. แพทย์แผนไทย (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

  22. นักกายภาพบำบัด (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  23. นักอาชีวบำบัด (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

  34. นายแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  35. วิศวกรโยธา

  36. สถาปนิก

  37. นักผังเมือง

  38. วิศวกรเครื่องกล

  39. วิศวกรไฟฟ้า

  40. วิศวกรสุขาภิบาล

  41. นักจัดการงานช่าง

  42. นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  43. นักสังคมสงเคราะห์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  44. นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  45. บรรณารักษ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

  46. นักวิชาการวัฒนธรรม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  47. นักสันทนาการ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

  48. นักพัฒนาการกีฬา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  49. ภัณฑารักษ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  50. นักจัดการงานเทศกิจ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  51. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2020-2021 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft