เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อ 04 เมษายน 2565 เวลา 16:06:09 น. เปิดอ่าน 153 ครั้ง กองคลัง

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านดู่  จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อแสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมา มีผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ที่กำหนดให้ส่วนราชการได้นำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน นั้น 

                   บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านดู่  ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานการรายงานผลการจัดซื้อ      จัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ตั้งแต่เดือน  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่  3  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.2564

© 2023 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น