เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : คิดใหม่ โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาเศรษฐกิจ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:22:07 น. เปิดอ่าน 26 ครั้ง กองคลัง

               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดจ้างประจำปี
และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย
ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
               เทศบาลตำบลบ้านดู่ ขอประกาสเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

                                                แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ลำดับที่

รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง

รายการโครงการ

วงเงินงบประมาณ

(บาท)

คาดว่าจะดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง

(เดือน-ปี)

P๖๔๑๑๐๐๓๑๒๕๔

รถน้ำอเนกประสงค์ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน

 

๒,๖๓๓,๐๐๐.-บาท

 ๐๑/๒๕๖๕

P๖๔๑๑๐๐๓๑๒๔๙

รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย

๒,๔๐๐,๐๐๐.-บาท

 ๑๒/๒๕๖๔

P๖๔๑๑๐๐๓๑๒๓๙

รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๘๕ แรงม้า  จำนวน ๑ คัน

 

๑,๒๓๐,๐๐๐.-บาท

 ๑๒/๒๕๖๔

 

P๖๔๑๑๐๐๓๑๒๒๙

โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำงานพัฒนาชุมชนฯ

 

๘๔๒,๘๐๐.-บาท

๐๒/๒๕๖๕

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางจากซอย ๒ ไปสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านดู่ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านดู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โดย กองคลัง
เมื่อ 18/05/2564 | อ่าน 151 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางจากซอย ๙ ถึงถนนบายพาส หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีคัดเลือก

โดย กองคลัง
เมื่อ 13/05/2564 | อ่าน 235 ครั้ง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์น้ำพุร้อนโป่งพระบาท หมู่ที่ ๖

โดย กองคลัง
เมื่อ 11/05/2564 | อ่าน 194 ครั้ง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เชียงรายถึงหน้าวัดป่าดอยพระบาท หมู่ที่ ๗

โดย กองคลัง
เมื่อ 11/05/2564 | อ่าน 138 ครั้ง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๖ ถึงซอย ๗ หมู่ที่ ๑๔

โดย กองคลัง
เมื่อ 26/04/2564 | อ่าน 176 ครั้ง
© 2021 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน