เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : คิดใหม่ โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาเศรษฐกิจ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:22:07 น. เปิดอ่าน 178 ครั้ง กองคลัง

               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดจ้างประจำปี
และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย
ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
               เทศบาลตำบลบ้านดู่ ขอประกาสเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

                                                แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ลำดับที่

รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง

รายการโครงการ

วงเงินงบประมาณ

(บาท)

คาดว่าจะดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง

(เดือน-ปี)

P๖๔๑๑๐๐๓๑๒๕๔

รถน้ำอเนกประสงค์ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน

 

๒,๖๓๓,๐๐๐.-บาท

 ๐๑/๒๕๖๕

P๖๔๑๑๐๐๓๑๒๔๙

รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย

๒,๔๐๐,๐๐๐.-บาท

 ๑๒/๒๕๖๔

P๖๔๑๑๐๐๓๑๒๓๙

รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๘๕ แรงม้า  จำนวน ๑ คัน

 

๑,๒๓๐,๐๐๐.-บาท

 ๑๒/๒๕๖๔

 

P๖๔๑๑๐๐๓๑๒๒๙

โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำงานพัฒนาชุมชนฯ

 

๘๔๒,๘๐๐.-บาท

๐๒/๒๕๖๕

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักต่อจากบ้านนายคำปวน พันสุภะ หมู่ที่ ๑๘

โดย กองคลัง
เมื่อ 20/05/2565 | อ่าน 4 ครั้ง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ซอย ๔/๖ หมู่ที่ ๓

โดย กองคลัง
เมื่อ 20/05/2565 | อ่าน 5 ครั้ง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำงานพัฒนาชุมชนฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โดย กองคลัง
เมื่อ 20/05/2565 | อ่าน 9 ครั้ง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ถนนสายหลักต่อจากของเดิมลงสู่ลำเหมืองบ้านต้นลุง หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โดย กองคลัง
เมื่อ 24/02/2565 | อ่าน 93 ครั้ง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โดย กองคลัง
เมื่อ 24/02/2565 | อ่าน 96 ครั้ง
© 2022 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน