เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : คิดใหม่ โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาเศรษฐกิจ

ประกาศราคากลาง

เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจรถนนสายหลักหมู่ที่ 15

เมื่อ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 11:05:36 น. เปิดอ่าน 32 ครั้ง กองคลัง

เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจรถนนสายหลักหมู่ที่ ๑๕
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ตามคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๑,๑๕๒,๒๖๗.๓๙ (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยหกสิบเจ็ดบาทสามสิบเก้าสตางค์)

วงเงินงบประมาณตั้งไว้  ๙๙๖,๙๐๐.๐๐  (เก้าแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)


(รายละเอียดตามแบบ บก. 01 แนบลิ้งมาด้วยนี้แล้ว)

ประกาศราคากลางอื่น ๆ

ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับถนนคอนกรีต ซอย 3 หมู่ที่ 3

โดย กองคลัง
เมื่อ 07/12/2564 | อ่าน 1 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการลาดยางเชื่อมต่อจุดเดิมจนสุดระยะ บ้านสันปอแตง หมู่ที่ 16

โดย กองคลัง
เมื่อ 07/12/2564 | อ่าน 1 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน

โดย กองคลัง
เมื่อ 15/11/2564 | อ่าน 24 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน

โดย กองคลัง
เมื่อ 15/11/2564 | อ่าน 21 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการพัฒนาและปรับปรุงบ่อขยะ (ปรับเกลี่ยและขุดตัก) หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านดู่

โดย กองคลัง
เมื่อ 19/08/2564 | อ่าน 94 ครั้ง
© 2021 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน