เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : คิดใหม่ โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาเศรษฐกิจ

กองสาธารณสุขฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันงดดื่มสุราในวันเข้าพรรษา เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ปี 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ www.stopdrink.com

เมื่อ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 18:51:11 น. เปิดอ่าน 220 ครั้ง

กระทรวงสาธารณสุขกำหนดจัดงานกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ปี 2564 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 เพื่อเผยแพร่ความรู้ ประชาสัมพันธ์ให้สังคมได้ตระหนักถึงโทษ พิษภัยและผลกระทบที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในการนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติฯ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษาผ่านช่องทางออนไลน์ที่  ร่วมลงนาม www.stopdrink.com

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปี เป็น “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชน ลด ละ เลิก ดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษาโดย สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ประทานพระคติธรรมเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2564 มีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า การรักษาเบญจศีลข้อที่ 5 ให้บุคคลงดเว้นจากการดื่มสุรา จะช่วยลดอัตราอาชญากรรม อุบัติเหตุ และเหตุไม่พึงประสงค์ต่างๆ ท่านทั้งหลายควรจะสำนึกถึงผลร้ายของการเสพสิ่งมึนเมาแล้วตั้งใจงดเว้นการเสพสิ่งเหล่านั้นให้ได้โดยเด็ดขาด เพื่อเปิดโอกาสให้ตน มีกายและจิตสมบูรณ์พร้อม อยู่เสมอ” รวมทั้งผู้นำศาสนา ทั้งคริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์ ล้วนมีโอวาทมุ่งเน้นให้เห็นถึงผลกระทบด้านลบจากการดื่มสุราทั้งสิ้น นอกจากนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติปีนี้ว่า “งดเหล้า ห่างโควิด ชีวิตจะปลอดภัย” เนื่องจากในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง การลด ละ เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และยังช่วยให้ครัวเรือนประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

แจ้งประชาสัมพันธ์การออกปฎิบัติงานพ่นหมอกควันควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในหมู่บ้านทั้ง 19 หมู่บ้าน

โดย กองสาธารณสุขฯ
เมื่อ 30/06/2565 | อ่าน 38 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ตามหาเจ้าของแมวเพศเมีย จำนวน 1 ตัว มีลักษณะลำตัวขนสีน้ำตาลลายขาวหากเป็นแมวของท่านใดสามารถติดต่อขอรับแมวได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านดู่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิ.ย.65

โดย กองสาธารณสุขฯ
เมื่อ 28/06/2565 | อ่าน 99 ครั้ง

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การงดเก็บขยะมูลฝอย ตั้งแต่วันที่ 7-12 มิถุนายน 2565 # กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านดู่ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

โดย กองสาธารณสุขฯ
เมื่อ 08/06/2565 | อ่าน 79 ครั้ง

โครงการอบรมให้ความรู้สุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร ปี 2565

โดย กองสาธารณสุขฯ
เมื่อ 06/06/2565 | อ่าน 71 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหารต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2565

โดย กองสาธารณสุขฯ
เมื่อ 25/05/2565 | อ่าน 56 ครั้ง
© 2022 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน