เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : คิดใหม่ โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาเศรษฐกิจ

สำนักปลัดเทศบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ

เมื่อ 07 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:11:55 น. เปิดอ่าน 244 ครั้ง

พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศอย่างสมดุล เป็นธรรม และยั่งยืน บนพื้นฐานกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีกฎหมายรับรองเป็นกลไกขับเคลื่อนการแก้ปัญหาอันเกิดจากทรัพยากรน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีกฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2564 เป็นหนึ่งกฎหมายลำดับรองที่มีความสำคัญ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 

 

เพื่อให้การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวทางตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 อำเภอเมืองเชียงราย ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

ประชาสัมพันธ์ การสมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้ที่ทำคุณประโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี2565

โดย สำนักปลัดเทศบาล
เมื่อ 27/07/2565 | อ่าน 24 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงของสมาคมโรงสีข้าวไทย

โดย สำนักปลัดเทศบาล
เมื่อ 26/07/2565 | อ่าน 25 ครั้ง

เรียน ท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงราย แม่สาย พาน และท้องถิ่นอำเภอเทิง ด้วย สถ.แจ้งว่า กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงคู่มือการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนงานตาม พ.ร.บ.หอพัก

โดย สำนักปลัดเทศบาล
เมื่อ 21/07/2565 | อ่าน 25 ครั้ง

สรูปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ เทศบาลตำบลบ้านดู่

โดย สำนักปลัดเทศบาล
เมื่อ 01/07/2565 | อ่าน 38 ครั้ง

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย แจ้งการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ

โดย สำนักปลัดเทศบาล
เมื่อ 28/06/2565 | อ่าน 31 ครั้ง
© 2022 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน