เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : คิดใหม่ โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาเศรษฐกิจ

กองคลัง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อ 27 เมษายน 2564 เวลา 11:08:21 น. เปิดอ่าน 270 ครั้ง

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านดู่  จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อแสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมา มีผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ที่กำหนดให้ส่วนราชการได้นำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน นั้น 

                   บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านดู่  ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานการรายงานผลการจัดซื้อ      จัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ตั้งแต่เดือน  ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                               ประกาศ ณ วันที่  2  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565

โดย กองคลัง
เมื่อ 09/05/2565 | อ่าน 42 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

โดย กองคลัง
เมื่อ 07/04/2565 | อ่าน 57 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565

โดย กองคลัง
เมื่อ 07/04/2565 | อ่าน 57 ครั้ง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โดย กองคลัง
เมื่อ 04/04/2565 | อ่าน 70 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

โดย กองคลัง
เมื่อ 04/03/2565 | อ่าน 95 ครั้ง
© 2022 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน