เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th

นาย องอาจ ม่วงโกสัย

ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : คิดใหม่ โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาเศรษฐกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

เมื่อ 05 เมษายน 2564 เวลา 15:43:01 น. เปิดอ่าน 18 ครั้ง สำนักปลัดเทศบาล

ด้วยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยให้หน่วยงานภาครัฐ มีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้รับบริการ จึงกำหนดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐตามที่กำหนดไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการรับบริการ รวมถึงความต้องการ ตลอดจนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงงานบริการภาครัฐ

 

ตอบแบบสอบถาม : แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

 

คู่มือประชาชน ทต.บ้านดู่ : http://bandu.go.th/download/?type=64&dep=2

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

กองช่าง ได้จัดทำแบบฟอร์มคำร้องทั่วไป สำหรับแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

โดย กองช่าง
เมื่อ 15/04/2564 | อ่าน 12 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย

โดย กองสาธารณสุขฯ
เมื่อ 22/03/2564 | อ่าน 26 ครั้ง

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อหรืออาการสำคัญของโรคจากการประกอบอาชีพ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อหรืออาการสำคัญของโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2563

โดย กองสาธารณสุขฯ
เมื่อ 22/03/2564 | อ่าน 22 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร(คราวที่10)

โดย กองสาธารณสุขฯ
เมื่อ 22/03/2564 | อ่าน 23 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2564

โดย สำนักปลัดเทศบาล
เมื่อ 18/03/2564 | อ่าน 43 ครั้ง
© 2021 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน