เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : คิดใหม่ โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาเศรษฐกิจ

สำนักปลัดเทศบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรูปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ เทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 01 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:28:19 น. | อ่าน 3 ครั้ง
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย แจ้งการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ
เมื่อ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 15:53:08 น. | อ่าน 8 ครั้ง
เชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจจำหน่ายสินค้า ณ ศูนย์โอทอป น้ำพุร้อนโป่งพระบาท สามารถมายื่นคำร้อง ประสงค์จำหน่ายสินค้า ที่งานส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:35:30 น. | อ่าน 46 ครั้ง
รายงานสรุปผลการดำเนินการโครงการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการงานทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เมื่อ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:26:00 น. | อ่าน 39 ครั้ง
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เมื่อ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:10:11 น. | อ่าน 43 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่
เมื่อ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:30:21 น. | อ่าน 30 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบป้ายโฆษณาในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดู่
เมื่อ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:07:01 น. | อ่าน 36 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลนครเชียงราย เรื่อง เชิญชวนเข้าร่วมจัดกิจกรรม งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จ.ศ.1384 (งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 )
เมื่อ 08 เมษายน 2565 เวลา 08:52:04 น. | อ่าน 58 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงสระน้ำสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลบ้านดู่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จ
เมื่อ 05 เมษายน 2565 เวลา 13:34:02 น. | อ่าน 87 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เมื่อ 05 เมษายน 2565 เวลา 11:36:31 น. | อ่าน 73 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งข้อมูลการฉ้อโกงประชาชน
เมื่อ 30 มีนาคม 2565 เวลา 10:40:11 น. | อ่าน 68 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่องเเนวทางการป้องกันโรคติดต่อทางอาหารเเละน้ำในฤดูร้อน
เมื่อ 29 มีนาคม 2565 เวลา 15:17:56 น. | อ่าน 59 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายในช่วงระยะเวลาที่ 2 (เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2565)
เมื่อ 14 มีนาคม 2565 เวลา 14:22:41 น. | อ่าน 70 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส
เมื่อ 11 มีนาคม 2565 เวลา 16:04:19 น. | อ่าน 59 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติ ให้คะแนนการบริหารงานภายในองค์กรของท่านและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารได้โดย
เมื่อ 11 มีนาคม 2565 เวลา 15:59:00 น. | อ่าน 57 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ประกาศอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ) เรื่องห้ามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ)
เมื่อ 09 มีนาคม 2565 เวลา 14:41:10 น. | อ่าน 58 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบ้านดู่ได้รับคะแนนการประมินความพึงพอใจ ตามมิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จากการประเมินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เมื่อ 09 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15:26:04 น. | อ่าน 98 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด 60 วันปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
เมื่อ 25 มกราคม 2565 เวลา 10:31:51 น. | อ่าน 104 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เมื่อ 17 มกราคม 2565 เวลา 09:31:41 น. | อ่าน 101 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความร่วมมืองดการเผาในที่โล่งทุกชนิดและกำหนดมาตรการเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ปี 2564-2565
เมื่อ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 10:49:16 น. | อ่าน 99 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ความรู้ด้านกฎหมาย ผ่านสื่อออนไลน์
เมื่อ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 12:00:36 น. | อ่าน 121 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือทางกฎหมาย
เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15:40:28 น. | อ่าน 137 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ช่องทางการแจ้งเตือนการป้องกันภัยไซเบอร์ / การตรวจข่าวปลอม
เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:53:07 น. | อ่าน 144 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การแจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา
เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:26:52 น. | อ่าน 148 ครั้ง
ประกาศอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง รับสมัครบุคลากรเข้าเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:43:06 น. | อ่าน 148 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การฝึกซ้อมดับเพลิง และกู้ภัยอากาศยานด้วยไฟจริง ครั้งที่ 1 (ภาคกลางวัน)
เมื่อ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 16:11:31 น. | อ่าน 140 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง องค์ความรู้ที่ 3 การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม
เมื่อ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 10:12:57 น. | อ่าน 147 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบมาณ พ.ศ. 2565 - 2566
เมื่อ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09:44:26 น. | อ่าน 158 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ส่งบัญชีรายชื่อวีดีทัศน์ที่ได้รับอนุญาตได้นำออกฉาย ให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่วยในราชฮาณาจักร
เมื่อ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09:43:26 น. | อ่าน 142 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดระเบียบป้ายโฆษณาในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดู่ วันที่ 18 – 21 ตุลาคม 2564 ตาม พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
เมื่อ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 13:37:34 น. | อ่าน 172 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สื่อการเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ
เมื่อ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09:49:10 น. | อ่าน 146 ครั้ง
ขอความร่วมมือปฏิบัติมาตราการลดใช้พลังงาน
เมื่อ 05 ตุลาคม 2564 เวลา 13:20:14 น. | อ่าน 4 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2563
เมื่อ 27 กันยายน 2564 เวลา 15:57:13 น. | อ่าน 164 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ค. 1443)
เมื่อ 14 กันยายน 2564 เวลา 12:56:54 น. | อ่าน 174 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เผยแพร่ภาพยนตร์แอนิเมชันซีรีส์ ชุด ชุมชนประชาธรรม
เมื่อ 06 กันยายน 2564 เวลา 10:21:40 น. | อ่าน 176 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการเรียนรู้สู่การปฎิบัติงานด้านกฎหมายท้องถิ่น Local Law School for Junior Lawyers ผ่านระบบการเรียนรู้ทางออนไลน์ (Local Mooc)
เมื่อ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 11:21:52 น. | อ่าน 170 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ว่าด้วย แนวทางและวิธีการจัดการศพมุสลิมที่เสียชีวิตจากโรคโควิด 19
เมื่อ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 10:39:42 น. | อ่าน 174 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2)
เมื่อ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 14:56:48 น. | อ่าน 184 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
เมื่อ 06 สิงหาคม 2564 เวลา 15:02:36 น. | อ่าน 200 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติศาสนกิจและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ปัจจุบันและการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 7/2564)
เมื่อ 03 สิงหาคม 2564 เวลา 14:00:38 น. | อ่าน 203 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดเชียงราย
เมื่อ 03 สิงหาคม 2564 เวลา 11:15:38 น. | อ่าน 183 ครั้ง
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ขอแจ้งการฝึกซ้อมดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยานด้วยไฟจริง ครั้งที่ 3/2564 (ภาคกลางคืน)
เมื่อ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 15:54:59 น. | อ่าน 202 ครั้ง
เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564
เมื่อ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 18:56:08 น. | อ่าน 188 ครั้ง
26 มิถุนายน 2564 ร่วมรณรงค์ต่อต้านวันยาเสพติดโลก
เมื่อ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 11:35:50 น. | อ่าน 194 ครั้ง
ทชร.แจ้งแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยานด้วยไฟจริง สดภ.ทชร.ประจำปี 2564
เมื่อ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 11:49:12 น. | อ่าน 226 ครั้ง
ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมายของพระราชบัญญัติสำราจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497
เมื่อ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 13:13:09 น. | อ่าน 215 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจดทะเบียนก่อตั้งองค์ผู้ใช้น้ำ จาก สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
เมื่อ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 13:10:10 น. | อ่าน 206 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สื่อความรอบรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ด้วย 10 Packages ของกรมอนามัย
เมื่อ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 13:07:59 น. | อ่าน 221 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฏหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 มาตรา 64 และมาตรา 65 และร่างกฏหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562
เมื่อ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 13:05:25 น. | อ่าน 234 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2564
เมื่อ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 15:15:12 น. | อ่าน 235 ครั้ง
ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน เพื่อมอบชุดธารน้ำใจช่วยเหลือประชาชนที่ต้องกักกันตน ผู้สูงวัยที่ช่วยตนเองไม่ได้ และไร้ที่พึ่ง
เมื่อ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:00:19 น. | อ่าน 253 ครั้ง
ขอความร่วมมืองดเผาในที่โล่ง ระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2564
เมื่อ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:46:44 น. | อ่าน 222 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ
เมื่อ 07 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:11:55 น. | อ่าน 232 ครั้ง
การแอบอ้างเชิญชวนให้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์โดยนิติบุคคลซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย
เมื่อ 06 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:32:16 น. | อ่าน 196 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่าฯ 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การงดศาสนกิจและกิจกรรมเดือนรอมฎอนที่มัสยิด (ฉบับที่ 4/2564)
เมื่อ 06 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:28:40 น. | อ่าน 177 ครั้ง
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง พื้นที่เตรียมการกำหนดเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยหินลาด ในท้องที่ตำบลป่างิ้ว ตำบลบ้านโป่ง และตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
เมื่อ 05 พฤษภาคม 2564 เวลา 15:42:13 น. | อ่าน 265 ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2564
เมื่อ 30 เมษายน 2564 เวลา 14:06:39 น. | อ่าน 208 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ 1442 (พ.ศ. 2564)
เมื่อ 30 เมษายน 2564 เวลา 14:05:20 น. | อ่าน 223 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องเรียนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เมื่อ 27 เมษายน 2564 เวลา 14:48:26 น. | อ่าน 211 ครั้ง
ประกาศ แรงงานลาว ที่ข้ามไปทำงานอยู่ประเทศไทยแบบผิดกฎหมายและมีจุดประสงค์จะเดินทางกลับ สปป.ลาว สามารถแจ้งให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตำรวจตม.หน้าด่าน)
เมื่อ 27 เมษายน 2564 เวลา 13:59:58 น. | อ่าน 198 ครั้ง
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ : เทศบาลตำบลดอยลาน รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น
เมื่อ 26 เมษายน 2564 เวลา 14:03:12 น. | อ่าน 194 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ของเทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 23 เมษายน 2564 เวลา 13:40:59 น. | อ่าน 209 ครั้ง
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
เมื่อ 05 เมษายน 2564 เวลา 15:43:01 น. | อ่าน 235 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2564
เมื่อ 18 มีนาคม 2564 เวลา 15:50:09 น. | อ่าน 259 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Litigation Portal)
เมื่อ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13:37:19 น. | อ่าน 237 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายในรูปแบบสื่อออนไลน์ จากสำนักยุติธรรมจังหวัดเชียงรายให้แก่คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน และประชาชนทั่วไป
เมื่อ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13:31:57 น. | อ่าน 249 ครั้ง
การขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการเราชนะ
เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15:20:29 น. | อ่าน 198 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ \"รวมพลัง ให้โลหิต ให้ชีวิต สู้วิกฤต COVID-19\" ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-14.00 น. ณ มูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย (หน้าโรงเรียนสามั
เมื่อ 30 มกราคม 2564 เวลา 15:41:47 น. | อ่าน 198 ครั้ง
ประกาศอุทยานแห่งชาติแม่ปืม เรื่อง ห้ามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปืม
เมื่อ 28 มกราคม 2564 เวลา 15:21:55 น. | อ่าน 188 ครั้ง
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด “90 วันปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย”
เมื่อ 26 มกราคม 2564 เวลา 15:10:44 น. | อ่าน 197 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแผร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ที่มัสยิต ในพื้นที่ควบคุม (ฉบับ 1/2564))
เมื่อ 18 มกราคม 2564 เวลา 15:43:00 น. | อ่าน 238 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
เมื่อ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 15:43:56 น. | อ่าน 188 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เมื่อ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 15:44:37 น. | อ่าน 192 ครั้ง
ขอความร่วมมือปฏิบัติมาตราการลดใช้พลังงาน
เมื่อ 01 ตุลาคม 2563 เวลา 12:58:50 น. | อ่าน 6 ครั้ง
ร่วมรณรงค์ต่อต้านวันยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2563
เมื่อ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 11:04:00 น. | อ่าน 219 ครั้ง
คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรื้อถอนป้ายโฆษณา
เมื่อ 03 มีนาคม 2563 เวลา 10:51:05 น. | อ่าน 188 ครั้ง
ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการลดใช้พลังงาน
เมื่อ 02 ตุลาคม 2562 เวลา 15:18:17 น. | อ่าน 139 ครั้ง
© 2022 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน