เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th

นาย องอาจ ม่วงโกสัย

ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : คิดใหม่ โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาเศรษฐกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองช่าง ได้จัดทำแบบฟอร์มคำร้องทั่วไป สำหรับแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
เมื่อ 15 เมษายน 2564 เวลา 21:46:29 น. | อ่าน 12 ครั้ง
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
เมื่อ 05 เมษายน 2564 เวลา 15:43:01 น. | อ่าน 18 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย
เมื่อ 22 มีนาคม 2564 เวลา 10:37:13 น. | อ่าน 27 ครั้ง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อหรืออาการสำคัญของโรคจากการประกอบอาชีพ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อหรืออาการสำคัญของโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2563
เมื่อ 22 มีนาคม 2564 เวลา 10:33:30 น. | อ่าน 23 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร(คราวที่10)
เมื่อ 22 มีนาคม 2564 เวลา 10:29:47 น. | อ่าน 24 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2564
เมื่อ 18 มีนาคม 2564 เวลา 15:50:09 น. | อ่าน 43 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) และบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด(ภ.ด.ส.2) ในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปี พ.ศ
เมื่อ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13:53:42 น. | อ่าน 95 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2564
เมื่อ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13:49:36 น. | อ่าน 44 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีงบประมาณ 2564
เมื่อ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13:44:26 น. | อ่าน 39 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Litigation Portal)
เมื่อ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13:37:19 น. | อ่าน 39 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายในรูปแบบสื่อออนไลน์ จากสำนักยุติธรรมจังหวัดเชียงรายให้แก่คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน และประชาชนทั่วไป
เมื่อ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13:31:57 น. | อ่าน 20 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยการละหมาดวันศุกร์ (ญมอะห์) ที่มัสยิด (ฉบับที่ 2/2564)
เมื่อ 10 มีนาคม 2564 เวลา 14:47:22 น. | อ่าน 24 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ
เมื่อ 10 มีนาคม 2564 เวลา 14:08:18 น. | อ่าน 24 ครั้ง
การขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการเราชนะ
เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15:20:29 น. | อ่าน 18 ครั้ง
ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างคร่งครัด
เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:22:50 น. | อ่าน 34 ครั้ง
มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:29:05 น. | อ่าน 34 ครั้ง
แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เดินทางเข้ามาจังหวัดเชียงราย
เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:27:38 น. | อ่าน 27 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดและคำสั่งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 29 มกราคม 2564
เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:25:16 น. | อ่าน 22 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์การออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย
เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:24:23 น. | อ่าน 28 ครั้ง
สื่อเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:26:08 น. | อ่าน 23 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ \"รวมพลัง ให้โลหิต ให้ชีวิต สู้วิกฤต COVID-19\" ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-14.00 น. ณ มูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย (หน้าโรงเรียนสามั
เมื่อ 30 มกราคม 2564 เวลา 15:41:47 น. | อ่าน 17 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2564
เมื่อ 29 มกราคม 2564 เวลา 15:00:11 น. | อ่าน 23 ครั้ง
ประกาศอุทยานแห่งชาติแม่ปืม เรื่อง ห้ามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปืม
เมื่อ 28 มกราคม 2564 เวลา 15:21:55 น. | อ่าน 16 ครั้ง
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด “90 วันปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย”
เมื่อ 26 มกราคม 2564 เวลา 15:10:44 น. | อ่าน 17 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อสั่งการเชิงนโยบายในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เมื่อ 25 มกราคม 2564 เวลา 14:31:12 น. | อ่าน 14 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์มาตรการเพื่อคัดกรองคนเดินทางข้ามจังหวัดในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เมื่อ 25 มกราคม 2564 เวลา 14:30:23 น. | อ่าน 25 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแผร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ที่มัสยิต ในพื้นที่ควบคุม (ฉบับ 1/2564))
เมื่อ 18 มกราคม 2564 เวลา 15:43:00 น. | อ่าน 14 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบเพื่อขออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ ประจำปี พ.ศ.2564
เมื่อ 12 มกราคม 2564 เวลา 14:32:51 น. | อ่าน 24 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือในการคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดตามข้อกำหนด
เมื่อ 12 มกราคม 2564 เวลา 14:32:04 น. | อ่าน 23 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
เมื่อ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 15:43:56 น. | อ่าน 21 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือประชาชนถือปฏิบัติตามบัญชาของนายกรัฐมนตรีในการปฏิบัติในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน การชี้แจงทำความเข้าใจกับข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ห้ามมิให้ปล่อยปละละเลยหรื
เมื่อ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 14:33:40 น. | อ่าน 22 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เมื่อ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 15:44:37 น. | อ่าน 16 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือถือปฏิบัติมาตรการเพิ่มเติม
เมื่อ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 14:34:41 น. | อ่าน 28 ครั้ง
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เมื่อ 03 ธันวาคม 2563 เวลา 14:48:06 น. | อ่าน 23 ครั้ง
การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ (บ่อทิ้งขยะ)
เมื่อ 03 ธันวาคม 2563 เวลา 14:46:03 น. | อ่าน 26 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้ประกอบการ ภายในพื้นที่ตำบลบ้านดู่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด
เมื่อ 02 ธันวาคม 2563 เวลา 14:42:58 น. | อ่าน 29 ครั้ง
เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงราย
เมื่อ 02 ธันวาคม 2563 เวลา 14:42:06 น. | อ่าน 28 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคคลสัญาติไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางจากประเทศเมียนมา เข้ามาประเทศไทยให้กลับเข้าประเทศไทยตามช่องทางผ่านแดนตามกฎหมาย
เมื่อ 02 ธันวาคม 2563 เวลา 14:37:21 น. | อ่าน 29 ครั้ง
ให้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) จังหวัดเชียงราย
เมื่อ 02 ธันวาคม 2563 เวลา 14:36:35 น. | อ่าน 25 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคคลที่มีประวัติเดินทางไปยังประเทศเมียนมา ในช่วงะยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2563 ให้รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่
เมื่อ 02 ธันวาคม 2563 เวลา 14:35:22 น. | อ่าน 29 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมการแข่งขันวู้ดบอลกระชับมิตร “บ้านดู่โอเพ่น” ครั้งที่ 1
เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:58:41 น. | อ่าน 22 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้สุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร ประจำปี 2564
เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:49:40 น. | อ่าน 28 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ตามหาเจ้าของสุนัข
เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:53:03 น. | อ่าน 24 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:54:25 น. | อ่าน 25 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2564
เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:02:48 น. | อ่าน 35 ครั้ง
ประกาศ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที 3
เมื่อ 03 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:10:01 น. | อ่าน 25 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง บัญชีรายการอารคารชุดและห้องชุด ประจำปี พ.ศ.2564 (ภ.ด.ส.4)
เมื่อ 02 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:06:40 น. | อ่าน 15 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 (ภ.ด.ส.3)
เมื่อ 02 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:05:44 น. | อ่าน 15 ครั้ง
ขอให้ตรวจสอบรายการอาคารชุดและห้องชุด
เมื่อ 02 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:04:38 น. | อ่าน 13 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การออกบริการจัดเก็บค่าขยะนอกสถานที่ ประจำปี 2564 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ
เมื่อ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 09:42:03 น. | อ่าน 13 ครั้ง
ขอประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ ควบคุมการบินจากภายนอกทำการบินภายในระยะ 9 กิโลเมตร (5 ไมล์ทะเล) จากท่าอากาศยาน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
เมื่อ 29 กันยายน 2563 เวลา 15:10:51 น. | อ่าน 30 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2563
เมื่อ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 09:43:20 น. | อ่าน 14 ครั้ง
เอกสารประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2563
เมื่อ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:44:00 น. | อ่าน 14 ครั้ง
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปี พ.ศ.2563
เมื่อ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09:45:21 น. | อ่าน 12 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง กำหนดพื้นที่เหตุรำคาญ
เมื่อ 13 มีนาคม 2563 เวลา 11:12:51 น. | อ่าน 28 ครั้ง
คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรื้อถอนป้ายโฆษณา
เมื่อ 03 มีนาคม 2563 เวลา 10:51:05 น. | อ่าน 0 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง นโยบายเทศบาลปลอดโฟมและลดการใช้ถุงพลาสติก
เมื่อ 03 มกราคม 2563 เวลา 12:46:54 น. | อ่าน 0 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและรักษาความสะอาด พ.ศ.2535
เมื่อ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 12:48:44 น. | อ่าน 0 ครั้ง
การแข่งขันฟุตบอล 7 คน เทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปี 2562
เมื่อ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 14:22:06 น. | อ่าน 15 ครั้ง
ระเบียบการแข่งขันฟุตบอล 7 คน “เทศบาลตำบลบ้านดู่ ครั้งที่ 2” ประจำปี 2561
เมื่อ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 14:25:07 น. | อ่าน 13 ครั้ง
ขอเชิญชาวตำบลบ้านดู่ เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน เทศบาลตำบลบ้านดู่ ครั้งที่ 2 *ฟรีไม่มีค่าสมัคร
เมื่อ 09 สิงหาคม 2561 เวลา 14:26:29 น. | อ่าน 14 ครั้ง
กำหนดการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านป่าซาง) ประจำปี 2560
เมื่อ 01 ธันวาคม 2559 เวลา 11:55:34 น. | อ่าน 28 ครั้ง
กำหนดการรับสมัครนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2560
เมื่อ 01 ธันวาคม 2559 เวลา 11:53:52 น. | อ่าน 20 ครั้ง
ตารางการแข่งขันฟุตบอล 7 คน
เมื่อ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 14:28:24 น. | อ่าน 12 ครั้ง
การแข่งขันฟุตบอล“เทศบาลตำบลบ้านดู่คัพ ครั้งที่ 1” ประจำปี 2559
เมื่อ 07 กรกฎาคม 2559 เวลา 14:29:20 น. | อ่าน 14 ครั้ง
© 2021 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน