Welcome to Bandu Subdistrict Municipality

หน้าหลัก www.bandu.go.th
คู่มือประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘


* เอกสารเผยแพร่ (รออนุมัติขั้นที่ 2 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ก.พ.ร.)

งานทะเบียนราษฎร์
๑. การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย
๒. การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ
๓. การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
๔. การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่
    สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร. 13

๕. การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง
๖. การแก้ไขรายการ กรณีแก้ไขกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มของชนกลุ่มน้อย เนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง
๗. การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
๘. การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ
๙. การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน
๑๐. การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย
๑๑. การขอเลขที่บ้าน
๑๒. การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว
๑๓. การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๔. การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20
๑๕. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้
      จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล

๑๖. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ
๑๗. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัว
      คนต่างด้าวตายในต่างประเทศ

๑๘. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง
๑๙. การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับ
      เอกสารการทะเบียน

๒๐. การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน
๒๑. การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ หรือการสงเคราะห์
๒๒. การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง
๒๓. การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น
๒๔. การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด
๒๕. การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น
๒๖. การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร
๒๗. การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน
๒๘. การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ
๒๙. การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ
๓๐. การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น
๓๑. การรับแจ้งการตายเกินกำหนด
๓๒. การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น
๓๓. การรับแจ้งการย้ายเข้า
๓๔. การรับแจ้งการย้ายปลายทาง
๓๕. การรับแจ้งการย้ายออก
๓๖. การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า
๓๗. การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน
๓๘. การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง

กระบวนงานกองคลัง
๑. การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
๒. การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
๓. การจัดเก็บภาษีป้าย
๔. การออกใบอนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

กระบวนงานกองช่าง
๑. ขอโอนใบอนุญาต
๒. ใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2
๓. ใบแจ้งประกอบกิจการควบคุมประเภท 2
๔. ขออนุญาตเครื่องเล่นในสวนสนุก
๕. ขออนุญาตก่อสร้าง
๖. ขออนุญาต ขุดดิน - ถมดิน
๗. ขอต่อใบอนุญาตก่อสร้าง
๘. รับรองสิ่งปลูกสร้างในที่ดิน ฉบับสมบูรณ์

กระบวนงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑. ใบอนุญาตการเก็บ ขน และกำจัด สิ่งปฏิกูล
๒. ใบอนุญาตการจัดตั้งตลาด
๓. ใบอนุญาตการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
๔. ใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตู้น้ำหยอดเหรียญอัตโนมัติ
๕. ใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
๖. ใบอนุญาตสุสานและฌาปนสถาน
๗. ใบอนุญาตหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
๘. การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
๙. การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
๑๐. การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข-แมว
๑๑. คำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย

กระบวนงานทะเบียนพาณิชย์
๑. การขอตรวจดูเอกสาร คัดสำเนา และรับรองสำเนาเอกสาร
๒. การจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ
๓. จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนพาณิชย์
๔. จดทะเบียนพาณิชย์

กระบวนงานคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร
๑. ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสารทางราชการเทศบาลตำบลบ้านดู่

กระบวนงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑. การยื่นขออนุญาตตามมาตรา 10 14 27 39 ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
    ของบ้านเมือง 2535

๒. บริการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเกิดเหตุสาธารณะภัย