เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : คิดใหม่ โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาเศรษฐกิจ

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

เมื่อ 15 มีนาคม 2564 เปิดอ่าน 278 ครั้ง เทศบาลตำบลบ้านดู่

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านดู่

"คิดใหม่ โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาเศรษฐกิจ"

 

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน

2. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพและกิจกรรมชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. จัดระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นตำบลน่าอยู่

4. ส่งเสริมสาธารณสุขและกีฬา เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง

5. ส่งเสริมสวัสดิการ พิทักษ์เด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ ตามนโยบายของรัฐบาล

6. ฟื้นฟูอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดล้อม ของท้องถิ่นให้ยั่งยืน

7. พัฒนาตลาดบ้านดู่ให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นความสะอาด สะดวก และปลอดภัย

8. ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีให้เหมาะสมกับรายได้ สอดคล้องภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

9. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

 

© 2021 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 3 คน