เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

ITA

- ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
- ข้อ 01 โครงสร้าง- ข้อ 02 ข้อมูลผู้บริหาร- ข้อ 03 อำนาจหน้าที่- ข้อ 04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน- ข้อ 05 ข้อมูลการติดต่อ- ข้อ 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง- ข้อ 07 ข่าวประชาสัมพันธ์- ข้อ 08 Q & A- ข้อ 09 Social Networks
- ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน
- ข้อ 10 แผนดำเนินงานประจำปี- ข้อ 11 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน- ข้อ 12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี- ข้อ 13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน- ข้อ 14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ- ข้อ 15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ- ข้อ 16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ- ข้อ 17 E – Service
- ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
- ข้อ 18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี- ข้อ 19 รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน- ข้อ 20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี- ข้อ 21 แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ- ข้อ 22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ- ข้อ 23 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน- ข้อ 24 รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
- ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- ข้อ 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล- ข้อ 26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล- ข้อ 27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การบริหารทรัพยากรบุคคล- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดการมาทำงานสายที่ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี พ.ศ. 2565- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง- ประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง พ.ศ. 2558 (การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ)- ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหนังสายงานผู้บริหาร พ.ศ.2560 (การสรรหาและคัดเลือก)- ประกาศ ก.ท.จ. เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุผลพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2564 (การสรรหาและคัดเลือก)- ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2562 (การบรรจุและแต่งตั้งบุคคล)- ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างของเทศบาล (การเประเมิณผลการปฏิบัติงานบุคลากร (พนักงานจ้าง))- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2559 (การประเมิณผลการปฏิบัติงานบุคลากร (พนักงานเทศบาล))- แผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 (การพัฒนาบุคลากร)
- ข้อ 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
- ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
- ข้อ 29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ- ข้อ 30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ- ข้อ 31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี- ข้อ 32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น- ข้อ 33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
- ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
- ข้อ 34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)- ข้อ 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร- ข้อ 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี- ข้อ 37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ- ข้อ 38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม- ข้อ 39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี- ข้อ 40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน- ข้อ 41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
- ตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
- ข้อ 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- คู่มือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลำบลบ้านดู่- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง แนวทางการยืมใช้พัสดุทรัพย์สินของราชการ- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง คู่มือให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง เจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง นโยบายต่อต้านการให้สินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประพฤติมิชอบ- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน- รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. 2563- รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. 2564
- ข้อ 43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
© 2023 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น