เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

ITA

- ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
- ข้อ 01 โครงสร้าง- ข้อ 02 ข้อมูลผู้บริหาร- ข้อ 03 อำนาจหน้าที่- ข้อ 04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน- ข้อ 05 ข้อมูลการติดต่อ- ข้อ 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง- ข้อ 07 ข่าวประชาสัมพันธ์- ข้อ 08 Q & A- ข้อ 09 Social Networks- ข้อ O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน
- ข้อ O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี- ข้อ O12 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน- ข้อ O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี- ข้อ O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน- ข้อ O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ- ข้อ O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ- ข้อ O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ- ข้อ O18 E – Service
- ตัวชี้วัดที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
- ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- ข้อ O23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล- ข้อ O24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล- ข้อ O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การบริหารทรัพยากรบุคคล- ประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง พ.ศ. 2558 (การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ)- ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหนังสายงานผู้บริหาร พ.ศ.2560 (การสรรหาและคัดเลือก)- ประกาศ ก.ท.จ. เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุผลพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2564 (การสรรหาและคัดเลือก)- ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2562 (การบรรจุและแต่งตั้งบุคคล)- ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างของเทศบาล (การเประเมิณผลการปฏิบัติงานบุคลากร (พนักงานจ้าง))- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2559 (การประเมิณผลการปฏิบัติงานบุคลากร (พนักงานเทศบาล))- แผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 (การพัฒนาบุคลากร)- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดการมาทำงานสายที่ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี พ.ศ. 2566- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
- ข้อ O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
- ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
- ข้อ O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ- ข้อ O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ- ข้อ O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ- ข้อ O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
- ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
- ข้อ O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่- ข้อ O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy- ข้อ O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy- ข้อ O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี- ข้อ O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ- ข้อ O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต- ข้อ O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน- ข้อ O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
- ตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
- ข้อ O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ- ข้อ O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม- ข้อ O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ- ข้อ O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- คู่มือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลำบลบ้านดู่- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง แนวทางการยืมใช้พัสดุทรัพย์สินของราชการ- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง คู่มือให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง เจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง นโยบายต่อต้านการให้สินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประพฤติมิชอบ- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน- รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. 2563- รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. 2564- รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. 2565
- ข้อ O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
© 2023 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น