เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : คิดใหม่ โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาเศรษฐกิจ

ITA

- ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
- ข้อ 01 โครงสร้าง- ข้อ 02 ข้อมูลผู้บริหาร- ข้อ 03 อำนาจหน้าที่- ข้อ 04 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน- ข้อ 05 ข้อมูลการติดต่อ- ข้อ 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง- ข้อ 07 ข่าวประชาสัมพันธ์- ข้อ 08 Q & A- ข้อ 09 Social Networks
- ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน
- ข้อ 10 แผนดำเนินงานประจำปี- ข้อ 11 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน- ข้อ 12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี- ข้อ 13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน- ข้อ 14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ- ข้อ 15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ- ข้อ 16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ- ข้อ 17 E – Service
- ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
- ข้อ 18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี- ข้อ 19 รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน- ข้อ 20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี- ข้อ 21 แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ- ข้อ 22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ- ข้อ 23 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน- ข้อ 24 รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
- ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- ข้อ 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล- ข้อ 26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล- ข้อ 27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล- ข้อ 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
- ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
- ข้อ 29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต- ข้อ 30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต- ข้อ 31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี- ข้อ 32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น- ข้อ 33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
- ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
- ข้อ 34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร- ข้อ 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร- ข้อ 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี- ข้อ 37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต- ข้อ 38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร- ข้อ 39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี- ข้อ 40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน- ข้อ 41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
- ตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
- ข้อ 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง แนวทางการยืมใช้พัสดุทรัพย์สินของราชการ- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง คู่มือให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม- คู่มือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลำบลบ้านดู่- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง เจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง นโยบายต่อต้านการให้สินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประพฤติมิชอบ- รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. 2563- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
- ข้อ 43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
© 2021 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน