เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th

นาย องอาจ ม่วงโกสัย

ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : คิดใหม่ โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาเศรษฐกิจ

ITA

- ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
- ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน
- ข้อ 10 แผนดำเนินงานประจำปี- ข้อ 11 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
- ข้อ 12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี- ข้อ 13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน- ข้อ 14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ- ข้อ 15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
- ข้อ 16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ- ข้อ 17 E – Service
- ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
- ข้อ 18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี- ข้อ 19 รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
- ข้อ 20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- ข้อ 21 แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ- ข้อ 22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ- ข้อ 23 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
- ข้อ 24 รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
- ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- ข้อ 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล- ข้อ 26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล- ข้อ 27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล- ข้อ 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
- ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
- ข้อ 29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต- ข้อ 30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต- ข้อ 31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
- ข้อ 32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น- ข้อ 33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
© 2021 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน