เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : คิดใหม่ โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาเศรษฐกิจ

แหล่งท่องเที่ยว

วัดพระธาตุจอมสัก

เมื่อ 07 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:42:01 น. เปิดอ่าน 172 ครั้ง เทศบาลตำบลบ้านดู่

ที่ตั้ง :  บ้านเหล่าพัฒนา  หมู่ที่ 14  ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

 

การเดินทาง : จากห้าแยกพ่อขุนเม็งรายใช้เส้นทางสายเชียงราย -แม่สาย (ทางหลวงหมายเลข 1 ) ผ่านโรงเรียนบ้านขัวแคร่ เลี้ยวซ้ายแยกบิ๊กซีบ้านดู่ ระยะทางเข้าไปอีกประมาณ 400 เมตร

 

การให้สักการะ : เปิดทุกวัน เวลา 06.00 – 18.00 น. 

 

ประวัติความเป็นมา  เดิมชื่อ พระธาตุดอยบ้านยาง เป็นวัดสังกัดมหานิกาย ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากแม่น้ำกกมากนัก ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 92 ไร่ บริเวณรอบๆ เป็นวัดสวนป่าสัก จึงได้ชื่อว่าวัดพระธาตุจอมสัก จากการสำรวจของหัวหน้ากรมศิลปากรในครั้งนั้นได้ภาพถ่ายทางอากาศของวัดพระธาตุจอมสักมาดู พบว่าบริเวณรอบๆ มีคูน้ำล้อมรอบอยู่ จากหลักฐานทางที่จารึกบนใบลานพบว่าสร้างขึ้นในสมัยโยนกไชยบุรีศรีเชียงแสน จนถึงสมัยพระเจ้าพังคราช กษัตริย์แห่งราชวงค์โยนก องค์ที่ 24 ได้มีพระเถระองค์หนึ่งชาวโกศล เมืองสุธรรมาวดี นามพระพุทธโฆษาจารย์ได้นำพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศลังกามาถวายพระองค์จำนวน 16 องค์ พระเจ้าพังคราชทรงโปรดให้แบ่งพระธาตุออกเป็น 3 ส่วน

                    - ส่วนหนึ่งประดิษฐานอยู่บนพระธาตุดอยจอมทอง

                    - ส่วนที่สองประดิษฐานอยู่บนพระธาตุจอมกิติ

                    - และส่วนที่สามนำมาประดิษฐานที่พระธาตุดอยบ้านยาง

ในวันพุธขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ สร้างมานานถึง 3 ปี ฐานกว้าง 3 วา สูง 6 วา 3 ศอก จากการล่มสลายของเมืองทำให้วัดแห่งนี้กลายเป็นวัดร้าง หลังสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 พ.ศ. 2490 พระครูบาคำหล้า สังวโร ได้เป็นประธานในการบูรณะพระธาตุองค์ใหม่ โดยสร้างครอบพระธาตุองค์เดิมไว้ และพร้อมกับสร้างวิหารเรือนไม้สักยกใต้ถุนตั้งอยู่ทางเหนือขององค์เจดีย์ และรอบๆองค์เจดีย์ มีการสร้างพระพุทธรูปปางต่างๆ เช่นพระพุทธรูปปางสมาธิ ปางมารวิชัย และมีการสร้างบันไดขึ้นไปยังองค์เจดีย์อีกด้วย และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นพระธาตุจอมสักจนถึงทุกวันนี้

 

 ความเชื่อในการไหว้พระธาตุดอยจอมสัก  : เชื่อกันว่าถ้าได้กราบไหว้ท่านจะได้รับสิริมงคลสูงสุดและพานพบแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างน่าอัศจรรย์

© 2022 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน