เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : คิดใหม่ โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาเศรษฐกิจ

กองสาธารณสุขฯ

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมให้ความรู้การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และสำรวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายโรงเรียนคริสเตียนนานาชาติเชียงราย

เมื่อ 02 มีนาคม 2564 เวลา 13:00:35 น. | อ่าน 207 ครั้ง

กิจกรรมให้ความรู้การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และสำรวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านดู่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไอที (เฉลิมพระเกียรติ) บ้านป่าซาง

เมื่อ 02 มีนาคม 2564 เวลา 09:00:54 น. | อ่าน 203 ครั้ง

กิจกรรมให้ความรู้การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และสำรวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

เมื่อ 01 มีนาคม 2564 เวลา 13:00:09 น. | อ่าน 210 ครั้ง

กิจกรรมให้ความรู้การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และสำรวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายโรงเรียนบ้านขัวแคร่

เมื่อ 01 มีนาคม 2564 เวลา 09:00:26 น. | อ่าน 245 ครั้ง

อบรมให้ความรู้และสาธิตการทำ EM Ball ปีงบประมาณ 2563

เมื่อ 09 มกราคม 2564 เวลา 13:25:37 น. | อ่าน 186 ครั้ง

โครงการอบรมให้ความรู้สุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 20:12:37 น. | อ่าน 234 ครั้ง

กิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะและงดใช้กล่องโฟม

เมื่อ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 09:30:39 น. | อ่าน 169 ครั้ง

ตรวจประเมินมาตรฐานตลาดสดและตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร

เมื่อ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 10:31:11 น. | อ่าน 171 ครั้ง

ล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านดู่

เมื่อ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 13:00:07 น. | อ่าน 177 ครั้ง

โครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ณ ตลาดน้ำบ้านขัวแคร่ บ้านเหล่าพัฒนา ต.บ้านดู่

เมื่อ 05 มิถุนายน 2563 เวลา 10:52:23 น. | อ่าน 161 ครั้ง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการจัดโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ

เมื่อ 06 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:00:34 น. | อ่าน 175 ครั้ง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการดูดล้างท่อตลาดสด เทศบาลตำบลบ้านดู่

เมื่อ 01 ตุลาคม 2562 เวลา 13:00:27 น. | อ่าน 169 ครั้ง

© 2022 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน