เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : คิดใหม่ โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาเศรษฐกิจ

กองสาธารณสุขฯ

ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านดู่ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่

เมื่อ 03 สิงหาคม 2564 เวลา 14:21:53 น. | อ่าน 194 ครั้ง

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการคัดกรองโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 ณ สำนักงานเทศบาล

เมื่อ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:04:43 น. | อ่าน 220 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านดู่ ในวันที่ 20 กรกฏาคม 2564 ณ สำนักงานเทศบาล

เมื่อ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:14:52 น. | อ่าน 209 ครั้ง

กิจกรรมการแยกกำจัดตามประเภทขยะ

เมื่อ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 16:36:33 น. | อ่าน 260 ครั้ง

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ วันที่ 9 กรกฏาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อ 09 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:45:06 น. | อ่าน 197 ครั้ง

โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

เมื่อ 03 กรกฎาคม 2564 เวลา 12:50:30 น. | อ่าน 270 ครั้ง

เทศบาลตำบลบ้านดู่ ร่วมกับ รพสต.บ้านดู่ รพสต.บ้านโป่งพระบาท และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดหน่วยบริการฉีดวัคซีน covid 19 ตำบลบ้านดู่ เพื่อร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน

เมื่อ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 16:04:04 น. | อ่าน 236 ครั้ง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับรู้ถึงลักษณะของโรคและสถานการณ์การระบาดของโรคลัมปีสกิน โรคอุบัติใหม่ในโค – กระบือ ปี 2564

เมื่อ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 15:01:06 น. | อ่าน 218 ครั้ง

กองสาธาณณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจการดูดล้างท่อบริเวณบ้านดู่เมืองใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน เมื่อวันที่ 22 เดือนมิถุนายน 2564

เมื่อ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 10:43:10 น. | อ่าน 245 ครั้ง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านดู่ ได้ดำเนินกิจกรรมล้างทำความสะอาดตลาด วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านดู่

เมื่อ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 16:14:11 น. | อ่าน 203 ครั้ง

กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวเนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2564

เมื่อ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 16:05:14 น. | อ่าน 20 ครั้ง

กิจกรรมรณรงค์เลิกใช้โฟม ลดการใช้ถุงพลาสติกในตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านดู่

เมื่อ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 16:00:51 น. | อ่าน 25 ครั้ง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในสถานศึกษา วัดและโบสถ์คริสต์จักรภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบตำบลบ้านดู่ วันที่ 24 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2564

เมื่อ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 11:11:06 น. | อ่าน 207 ครั้ง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจกรรมล้างทำความสะอาดตลาด วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านดู่

เมื่อ 07 พฤษภาคม 2564 เวลา 21:16:30 น. | อ่าน 284 ครั้ง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในพื้นที่จัดระเบียบและประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19 ในวันที่ 26 เมษายน 2564 ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านดู่

เมื่อ 26 เมษายน 2564 เวลา 21:02:58 น. | อ่าน 291 ครั้ง

© 2022 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน