เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : คิดใหม่ โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาเศรษฐกิจ

กองสาธารณสุขฯ

ภาพกิจกรรม

ประชุมการจัดการเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่และการพัฒนากลไกการเติบโตสีเขียวเพื่อรับมือกับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13:47:17 น. | อ่าน 12 ครั้ง

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2565 กองสาธารณสุขได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้สุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหารฯ

เมื่อ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 11:07:44 น. | อ่าน 13 ครั้ง

การจัดแสดงนิทรรศการ วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2564

เมื่อ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 20:59:35 น. | อ่าน 21 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน โรคโควิด 19 ครั้งที่ 4 วันที่ 30 สิงหาคม 2564

เมื่อ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 19:10:34 น. | อ่าน 35 ครั้ง

แจกข้าวกล่องช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงสูงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาว2019 ตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

เมื่อ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 18:21:55 น. | อ่าน 33 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การรณรงค์งดสูบบุหรี่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่

เมื่อ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 16:23:47 น. | อ่าน 27 ครั้ง

เมื่อวันที่ 14 และ 15 มิถุนายน กองสาธารณสุขได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้สุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหารฯ

เมื่อ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 13:49:19 น. | อ่าน 27 ครั้ง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019

เมื่อ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 13:48:07 น. | อ่าน 32 ครั้ง

การดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้แก่ ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วย 7 โรค

เมื่อ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 08:37:39 น. | อ่าน 28 ครั้ง

โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อ 09 มิถุนายน 2565 เวลา 14:14:50 น. | อ่าน 37 ครั้ง

ประชุมสนับสนุนกลไกการมีส่วนร่วมในพื้นที่ เพื่อพัฒนาหรือสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนฯ ผ่านระบบ ZOOM

เมื่อ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:04:49 น. | อ่าน 46 ครั้ง

โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและครอบครัวผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:46:18 น. | อ่าน 39 ครั้ง

ออกดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2565

เมื่อ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:00:47 น. | อ่าน 35 ครั้ง

ออกดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565

เมื่อ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:00:15 น. | อ่าน 37 ครั้ง

ออกดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

เมื่อ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:00:43 น. | อ่าน 33 ครั้ง

© 2022 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน