เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : คิดใหม่ โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาเศรษฐกิจ

กองสาธารณสุขฯ

ผลการดำเนินงาน

- รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ

- รายงานผลโครงการตรวจสุขภาพนักเรียนในสังกัดเทศบาล ประจำปี 2562- รายงานผลโครงการตำบลนมแม่เพื่อพัฒนาการเด็ก ฯ ประจำปี 2562- รายงานผลโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉินและบริการประชาชน ประจำปี 2562- รายงานผลโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน ประจำปี 2562- รายงานผลโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ประจำปี 2562- รายงานผลโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ประจำปี 2562- รายงานผลโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะจากต้นทาง ประจำปี 2562- รายงานผลโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562- รายงานผลโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562- รายงานผลโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจำปี 2562- รายงานผลโครงการสื่อสารรณรงค์เรื่องเอดส์แก่เยาวชนในเขตเทศบาล ประจำปี 2562- รายงานผลโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การติดตั้งถังดัดไขมันและบำบัดน้ำเสีย ประจำปี 2562- รายงานผลโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพ ฯ ประจำปี 2562- รายงานผลโครงการอบรมคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2562- รายงานผลโครงการอบรมผู้ประกอบการด้านสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2562- รายงานผลโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปี 2562- รายงานผลสรุปผลการประเมินศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ประจำปี 2562- รายงานผลโครงการของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 1 - 19 ตำบลบ้านดู่ ประจำปี 2562- โครงการ เยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ และผู้พิการตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบประมาณ 2564- โครงการ พัฒนารูปแบบการดูแลระยาวสำหรับผู้สูงอายุและครอบครัวผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564- รายงานผลพระราชดำริ ปี 2563 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ม.2- รายงานผลโครงพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุน ประจำปี 2562- โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563- โครงการ เยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ และผู้พิการตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบประมาณ 2565

- รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2565

© 2022 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน