เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : คิดใหม่ โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาเศรษฐกิจ

กิจการสภาเทศบาล

นายเสถียร เขื่อนเพชร

ประธานสภาเทศบาล

สายด่วน 053-703653

นายทวีศักดิ์ สุภารัตน์

รองประธานสภาเทศบาล

สายด่วน 053-703653

นายศักดิ์ ยาวิลาศ

สมาชิกสภาเทศบาล

สายด่วน 053-703653

นายครรชิตพล ดอนลาว

สมาชิกสภาเทศบาล

สายด่วน 053-703653

นายศรศักดิ์ มะโนเรือง

สมาชิกสภาเทศบาล

สายด่วน 053-703653

จ่าสิบเอก ชูชาติ พู่เจริญ

สมาชิกสภาเทศบาล

สายด่วน 053-703653

นายทวี ดอนลาว

สมาชิกสภาเทศบาล

สายด่วน 053-703653

นายกอบชัย พันสุภะ

สมาชิกสภาเทศบาล

สายด่วน 053-703653

นายสุภจิตร กันทะเตียน

สมาชิกสภาเทศบาล

สายด่วน 053-703653

นางศิริพร พรหมเสนใจ

สมาชิกสภาเทศบาล

สายด่วน 053-703653

นางสาวรุ่งนภา เนตรสุวรรณ์

สมาชิกสภาเทศบาล

สายด่วน 053-703653

นายศุนิมิตร สีทิไชย

สมาชิกสภาเทศบาล

สายด่วน 053-703653

นายองอาจ ม่วงโกสัย

เลขานุการสภาเทศบาล

สายด่วน 053-703653

© 2021 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน