เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : คิดใหม่ โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาเศรษฐกิจ

หัวหน้าส่วนราชการ

นายองอาจ ม่วงโกสัย

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่

สายด่วน 0971528261

ตำแหน่งว่าง

รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่

นายอาทิตย์ เป็กธนู

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

สายด่วน 0817658196

นายทองวาส หมุดนันใจ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สายด่วน 0899994234

นายวสันต์ วงศ์ดี

ผู้อำนวยการกองช่าง

สายด่วน 0800338923

นางสาวนันท์นภัส แดงฟู

ผู้อำนวยการกองศึกษา

สายด่วน 0973542653

นางอุบล ชัยมงคล

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการราชการแทนผู้อำนวยการ กองคลัง

สายด่วน 0956931104

© 2022 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน