เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : คิดใหม่ โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาเศรษฐกิจ

ผู้บริหาร

นายพัฒนพงษ์ โพธิ์เกตุ

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

สายด่วน 0841515678

นางพีระพรรณ ศิริกุล

รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

สายด่วน 0897555773

นายพิทยุตม์ แก้วประภา

รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

สายด่วน 0948682549

นายวาที ยอดบุตร

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

สายด่วน 0818833868

นายณัฐวุฒิ ธนาคำ

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

สายด่วน 0882252327

© 2022 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน